Vrijeme provedbe: rujan 2014. - rujan 2015.

Budžet: 99.879,00 kn

Info-centar za mlade Lepoglava projekt je koji razvijamo s ciljem uspostave sustava informiranja mladih o njihovim pravima i mogućnostima te o programima i uslugama koje im se nude na području Grada Lepoglave, a u skladu s europskom Poveljom o informiranju mladih.

Info-centar za mlade Lepoglava projekt je koji osigurava aktivnosti pružanja informativnih usluga mladima, a namijenjen je mladima u gradu Lepoglavi.
Prostor info-centra za mlade Lepoglava zamišljen je da funkcionira kao multifunkcionalno mjesto u kojemu je postavljen info-pult, internet kutak, mini knjižnica, dnevni boravak, radni prostor, oglasna ploča, prostor za djelatnika (arhiv i administracija) i web stranica.
Info-pult je mjesto na kojem se mladog posjetitelja informira i upućuje u uvjete i način korištenja prostora i sve što ima na raspolaganju. U
internet kutku bit će osigurana tri računala, radni stol i tri stolice. Predviđeno je da se korisnici samostalno služe računalom u svrhu osobnih potreba (istraživanje informacija, oglasa, pisanje seminarskih radova i zadaća). U mini knjižnici će posjetiteljima biti dostupne različite brošure, programi za mlade, zakoni i podzakonski akti, sadržaji o Europskoj uniji, mape gradova i sl. U info centru uredit će se dnevni boravak s prostorom za sjedenje i izučavanje raspoložive literature, materijala, časopisa, radni prostor te prostor za djelatnika. Uredit će se oglasna ploča s relevantnim informacijama te web stranica koja će sadržavati informacije za mlade.

Ciljevi projekta:

 • osigurati sustavno informiranje mladih u gradu Lepoglavi
 • osigurati mjesto gdje se mladi mogu informirati, dobiti točnu, provjerenu i besplatnu informaciju
 • pružati usluge informiranja i savjetovanja u području obrazovanja i informatizacije, aktivnog sudjelovanja mladih u društvu, kulture mladih i slobodnog vremena, mobilnosti, informiranja i savjetovanja
 • omogućiti pristup informacijama na jednom mjestu
 • osigurati sve potrebne podrške u pronalaženju odgovora na pitanja koja se odnose na problematiku mladih
 • organizirati grupne aktivnosti
 • promovirati Garancije za mlade.

Davatelj financijske podrške:

Ministarstvo socijalne politike i mladih

Nositelj projekta:

Nezavisna udruga mladih

Vrijeme provedbe: 01.03.2014. - 31.12.2014.

Budžet: 24.000,00 kn

Programom “VolonTI?ram!“ želimo promicati i razvijati volonterstvo, solidarnost i civilnu odgovornost, potaknuti korisnike da postanu aktivniji u životu lokalne zajednice, stječu nova znanja i iskustva čime će povećati konkurentnost na tržištu rada. Program će omogučiti koordinaciju volontera i onih koji traže volontere na principu baze podataka koja će se konstantno ažurirati.

Projektom želimo utjecati na promicanje i razvijanje volonterstva, solidarnosti i civilne odgovornosti. Postavljeni cilj ostvarit ćemo različitim aktivnostima u koje ćemo nastojati uključiti što više građana kako bismo ih upoznali s osnovnim aktima važnima za volontiranje, ali i uključili ih u aktivnosti koje će trebati pomoć volontera. S ciljem ostvarivanja planiranog organizirat će se predavanja vezana za osnove volonterstva (Etički kodeks, Zakon o volonterima, prava i obveze volontera, položaj volontera u društvu), radionice s ciljem druženja i neformalnog učenja, provodit će se volonterske akcije (čišćenje okoliša, pomoć starijima, pomoć u učenju), organizirati druženje volontera s volonterima iz drugih centara s ciljem razmjene iskustava, uspostavit će se baza podataka volontera i dobra suradnja s ustanovama, institucijama tražiteljima usluga volontera, volonteri će se uključiti u rad Crvenog križa.

Ovim projektom građane će se informirati o volontiranju koje je danas još uvijek nedovoljno prepoznato u društvu. Činjenje dobrog ljudima bez novčane naknade nekima je još uvijek besmisleno. Provođenje aktivnosti utjecat će i na humanost ljudi, povećat će se broj volontera i informiranost građana o volonterstvu i koristi za osobni profesionalni razvoj. Pored toga napraviti će se baza volontera s detaljnim profilom što će omogučiti koordinaciju volontera po potrebi. 

Fizičke ili pravne osobe te organizatori određenih manifestacija i događaja moći će se obratiti volonterskom uredu koji će u bazi pronaći volontere koji žele i mogu obaviti željeni posao ili uslugu.

Ciljevi:

 • promicati i razvijati volonterstvo, solidarnost i civilnu odgovornost
 • povezivanje građana s udrugama i ustanovama koje trebaju volontersku podršku i djeluju na području Lepoglave i bliže okolice
 • jačanje veza i partnerstva između organizacija civilnog društva i javnog sektora 
 • upoznavanje građana s terminom volonterstva i aktima povezanim s volontiranjem
 • povećanje broj volontera
 • organiziranje radionica s ciljem druženja i neformalnog učenja
 • organiziranje i provođenje volonterskih akcije (čišćenje okoliša, pomoć starijima, pomoć u učenju)
 • organiziranje druženja volontera s volonterima iz drugih centara s ciljem razmjene iskustava
 • obilježavanje Dana volontera
 • uspostavljanje baze podataka volontera kako bi tražitelji usluga lakše pronašli volontere
 • uspostavljanje suradnja s ustanovama, institucijama tražiteljima usluga volontera i Crvenim križem

Davatelj financijske podrške:

Grad Lepoglava

Nositelj projekta:

Nezavisna udruga mladih

Partneri:

Klub studenata Grada Lepoglave

Savjet mladih Grada Lepoglave

Astronomsko društvo Lepoglava

Centar za mlade Lepoglava

Vrijeme provedbe: 01.03.2014. - 31.12.2014.

Budžet projekta: 9.000,00 kn

Programom Budi inteligentan, ostani konkurentan želimo prvenstveno potaknuti mlade na aktivno uključivanje u društveni život zajednice te na kvalitetno provođenje slobodnog vremena uz druženje, ali i informalno i neformalno učenje. Korisnici programa imat će priliku sudjelovati na radionicama i predavanjima o astronomiji, prevenciji nasilja među mladima, fotoradionicama, kreativnim cafe-ima, radionicama o cjeloživotnom učenju, o online edukacijskim platformama, a dio radionica bit će usmjeren na programe unapređenja životnih vještina te informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija.

Ciljevi:

 • upoznati mlade s informalnim i neformalnim učenjem
 • potaknuti mlade na kvalitetno provođenje slobodnog vremena
 • utjecati na poboljšanje društvenog život i položaja mladih
 • poticati druženja i bolju suradnju među mladima
 • razvoj i unapređenje društvenih sadržaja
 • potaknuti mlade na aktivno sudjelovanje u društvu

Davatelj financijske podrške:

Grad Lepoglava

Nositelj projekta:

Nezavisna udruga mladih, Lepoglava

Partneri

Klub studenata Grada Lepoglave

Savjet mladih Grada Lepoglave

Astronomsko društvo Lepoglava

Foto klub 10K

Vrijeme provedbe: 01.07.2014. - 25.07.2014.

Budžet: 12.000,00 kn

Ideja projekta je obnavljanje zapuštenih rekreativnih terena kako bi se mladima omogućio prostor za bavljenje amaterskim sportom i društvenim igrama i time povećala uključenost mladih u društveni život lokalne zajednice.

Problem nedostatka fizičke aktivnosti i zdravog života mladih u stalnom je porastu te želimo potaknuti mlade osobe na aktivnije uključivanje u zdrav način života promoviranjem aktivnosti na otvorenom i amaterski sport, kao načine promicanja zdravih stilova života te podržavanja društvene uključenosti i aktivnog sudjelovanja mladih u društvo. Pretilost sa sobom povlači ostale zdravstvene probleme, a procjenjuje se da u Europi postoji oko 50 % muškaraca i 35 % žena s povećanom tjelesnom težinom. Od posljedica pretilosti svake godine umire oko 320000 ljudi. Najveći uzročnici ovakvog stanja su nedovoljna fizička aktivnosti i nepravilna prehrana. Zdravim stilom života smatra se svakodnevna rekreacija, zdrava prehrana, boravak na svježem zraku te zdravi međuljudski odnosi kako bi se riješili problemi koji su svakim danom u porastu, poput pretilosti, nedostatka fizičke aktivnosti i druženja. Osim zdravstvenih problema, u posljednje vrijeme sve je više istaknut problem društvenog života mladih. Iako postoje razne društvene mreže koje olakšavaju komunikaciju između ljudi, često se događa da mladi u potpunosti zamjenjuju fizički oblik komunikacije virtualnim. Na ovaj način virtualna komunikacija s vremenom može postati prepreka, a ne olakšanje u komunikaciji te stoga smatramo da to može dovesti do socijalnih problema, bilo u sustavu obrazovanja, kod traženja posla ili u privatnom životu.

 

Ciljevi:

 • obnoviti zapuštene rekreacijske terene kako bi se mladima ponudila velika paleta aktivnosti kojima se mogu baviti
 • omogućiti prostor koji mogu koristiti ostale udruge u kreiranju aktivnosti za mlade i ostale građane
 • utjecati na stjecanje samopouzdanja
 • potaknuti mlade i ostale građane na uključivanje u društveni život zajednice.

Davatelj financijske podrške:

Zamah - Regionalna zaklada za lokalni razvoj

Nositelj projekta:

Nezavisna udruga mladih

Vrijeme provedbe: 02.09.2013. - 20.06.2014.

Budžet: 20.000,00 kn

Projektom želimo utjecati na stavove djece prema ovisnosti, razvijati zdrave stilove življenja i socijalne vještine te osvijestiti važnost odupiranja pritiscima što će im pomoći u prevladavanju svih rizika odrastanja.

Škola kao mjesto stjecanja znanja i produžetka obiteljskog odgoja kroz bazičnu aktivnost odgoja i obrazovanja, priprema djecu za nastavak života i pomaže u odrastanju. Učenjem, razvijanjem i poticanjem sposobnosti, kreativnosti i vještina daje djeci i mladima dobru osnovu za zdrav razvoj. Škola je mjesto gdje se mlada osoba susreće s mnogim vršnjacima i odraslima izvan obiteljskog kruga i zato nije samo mjesto učenja, stjecanja znanja i vještina. Škola je sama po sebi izvor stresa za djecu, a teškoće u učenju i s njima povezan osjećaj neuspjeha te problemi s vršnjacima predstavljaju dodatni izvor stresa. Dramatičan porast broja adolescenata i djece koja u sve mlađoj dobi počinju konzumirati različita sredstva ovisnosti povezuje se s povećanim stresom u adolescenciji, slabljenjem podrške okoline, ali i utjecajem socijalnog konteksta u kojem je porasla društvena prihvatljivost konzumiranja alkohola i droge (Mavar, M., 2012). Adolescenti koji u stresnim situacijama nemaju socijalnu podršku ili vlastite izvore uspješnog suočavanja, mogu koristiti različita sredstva ovisnosti kao način suočavanja sa svojim problemima. Kao najčešći osobni čimbenici rizika za probleme ovisnosti navode se upravo neefikasne strategije suočavanja sa stresom, nisko samopoštovanje, depresivnost i beznadnost (Mavar, M., 2012). Mogućnost preventivnog djelovanja očituje se u ranom prepoznavanju simptoma depresivnosti, stvaranju mreže socijalne podrške u slučajevima izloženosti stresnim životnim događajima te adekvatnim strategijama suočavanja i pozitivnim samovrednovanjem. Preventivni program ovisnosti na području grada Lepoglave osmišljen je u cilju utjecanja na stavove djece prema ovisnosti kroz organizirane aktivnosti za učenike s glavnom zadaćom poučavanja, jačanja samopouzdanja i samopoštovanja, razvijanja i poticanja vještina i sposobnosti te osvještavanja odupiranja pritiscima. Sve prethodno navedeno zajedno utječe na stvaranje vrijednosnog sustava i stavova koji sprečavaju rizična ponašanja djece. Preventivni program provodit će se u školskoj godini 2013/14. u tri osnovne škole na području grada Lepoglave: Osnovna škola Ante Starčevića Lepoglava, Osnovna škola Ivana Rangera Kamenica, Osnovna škola Izidora Poljaka Višnjica. Projekt će se realizirati u partnerstvu sa Nezavisnom udrugom mladih iz Lepoglave dok će navedene škole biti neformalni partneri koji će nam pomoći u organizaciji radionica i ustupiti prostor za njihovo održavanje. Predviđene aktivnosti održavat će se na satovima razrednog odjela, a s djecom će se raditi na učenju životnih vještina, ovladavanju strategijama otpora pritiscima, rješavanja problema ljutnje i stresa te razumijevanju i poticanju potrebe za bliskošću i grupnom pripadnošću. Djeca će se upoznati i sa radom organizacija civilnog društva s lepoglavskog područja što će im pomoći u kvalitetnijem i konstruktivnijem provođenju slobodnog vremena. Što se tiče načina izvršavanja programa predviđene su različite tehnike podučavanja kao što su rad u grupi, grupna diskusija, rad u malim grupama, istraživanje, debata i igranje uloga. Aktivnosti će provoditi voditelj projekta (Ivana Šumečki) i vanjski suradnici, a sve aktivnosti imaju za cilj razvijati zdrave stilove življenja i socijalne vještine kod djece i mladih koji će im pomoći u prevladavanju svih rizika odrastanja, uključivši i konzumiranje sredstava ovisnosti.

Ciljevi:

 • promijena stavovi djece prema ovisnosti
 • jačanje njihovog samopouzdanja i samopoštovanja razvijanje vještina i sposobnosti koje će im pomoći u problemima odrastanja i odlučivanja o sebi
 • osviještavanje o važnost odupiranja pritiscima što zajedno utječe na stvaranje vrijednosnog sustava i stavova koji sprečavaju rizična ponašanja djece
 • promoviranje pravilnih stavova o zdravom načinu življenja poticanje djece na uključivanje u sadržaje koji će im pomoći da kvalitetnije provode svoje slobodno vrijeme

Davatelj financijske podrške:

Ministarstvo socijalne politike i mladih

Nositelj projekta:

Hrvatsko društvo Crveni križ Ivanec

Partner:

Nezavisna udruga mladih